Disclaimer & Copyright

Voorbehoud

Voor informatie op deze website en de documenten die worden uitgegeven via deze website geldt dat deze niet mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Rechten

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij ons of zijn overgedragen of gelicenceerd aan ons, of de oorspronkelijke informatie is vrij van rechten. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van alle informatie op deze website. Mocht u toch van mening zijn dat er onjuistheden zijn vermeld of dat wij niet beschikken over de rechten op bepaalde informatie, wordt u verzocht per email contact op te nemen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van cursussen of producten die door middel van de site gevolgd of verkregen zijn.

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar bestuur@zwembadendrenthe.nl.

© Alle rechten voorbehouden - Disclaimer & Copyright  -  Privacy  -  Voorwaarden