Algemene voorwaarden

1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten die wij aanbieden, tenzij wij schriftelijk anders verklaren. De gebruiker geeft met het bestellen van een product of het bevestigen van een dienst aan, kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2. Aanbiedingen

De tarieven van de producten en/of diensten die zijn vermeld, zijn altijd inclusief BTW. Hierbij zijn er geen rechten te ontlenen als er tussentijdse tariefwijzigingen plaatsvinden. Dit geldt zowel voor alle on- als offline vermeldingen vanuit SamZwem Drenthe.

3. Leveringen

Alle producten (zoals cursusboeken) blijven het eigendom van SamZwem Drenthe en worden onder bevoegdheid van licentie gegeven.

4. Overmacht

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheid ten nadele van SamZwem Drenthe wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. De klant heeft geen recht de overeenkomst te herroepen.

5. Aansprakelijkheid

SamZwem Drenthe is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van onze producten en/of diensten.

6. Geschillen

Op de overeenkomsten tussen SamZwem Drenthe en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In het ontstaan van geschillen zal er beroep gedaan worden op een bevoegde rechter uit de regio aldaar SamZwem Drenthe is gevestigd.

7. Deelname cursus

Indien een deelnemer is verhinderd om een cursus bij te wonen door ziekte of calamiteit, kan hij/zij te allen tijde een vervangende collega deze plaats laten innemen. De vervanging dient zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan SamZwem Drenthe.

In het geval van een aantoonbare verhindering waarbij geen vervangende collega aan de cursus kan deelnemen, dient contact opgenomen te worden met SamZwem Drenthe. Maak hiervoor gebruik van het e-mailadres: cursussen@zwembadendrenthe.nl.

Coöperatie SamZwem Drenthe U.A. - Postbus 86, 9470 AB Zuidlaren - Nederland - KvK 84536292


Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar bestuur@zwembadendrenthe.nl.

© Alle rechten voorbehouden - Disclaimer & Copyright  -  Privacy  -  Voorwaarden